Trang chủ Văn hóa doanh nghiệp
Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp bắt nguồn từ những giá trị

Để xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp về Công nghệ thông tin trong lĩnh vực Xây dựng ngang tầm khu vực và quốc tế, vững bước vào nền kinh tế thị trường trong quá trình hội nhập và tiếp tục phát triển, toàn thể nhân viên Công ty .

1. Kế thừa và phát huy các truyền thống tốt đẹp của 25 năm xây dựng và phát triển, toàn thể CNVC Công ty đoàn kết nhất trí dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty.

Đoàn kết là một truyền thống quý báu và cũng là nguyên nhân cơ bản nhất tạo nên sức mạnh của Công ty để vượt qua mọi thử thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra..

2. Lãnh đạo các cấp thực sự tâm huyết với nghề, với người và với sự phát triển của Công ty. Lãnh đạo phải gương mẫu, có tinh thần học hỏi, cầu tiến và thực sự là những chiếc đầu máy nhỏ góp sức kéo đoàn tàu của mình.

3. Xây dựng và kiện toàn đội ngũ nhân viên. Quán triệt phương châm: “Con người là yếu tố quyết định sự phát triển của Doanh nghiệp.”

4. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ là uy tín và sự tồn tại của Công ty

Chất lượng sản phẩm do con người làm ra và được bảo đảm từ nơi sinh ra nó. Việc duy trì và phát triển Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000( hiện là phiên bản ISO 9001:2008) cho lĩnh vực sản xuất và cung cấp phần mềm ứng dụng 12/2001 do tổ chức GLOBAL (Vương quốc Anh) cấp và duy trì liên tục cho đến hiện nay .

Coi việc phục vụ Khách hàng ngày càng tốt hơn là phương châm bằng vàng của mỗi nhân viên Công ty. Công ty sẽ không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ Khách hàng, làm thoả mãn Khách hàng bằng chính những sản phẩm và dịch vụ CNTT có chất lượng cao.

6. Không ngừng học hỏi vươn lên, tiếp thu các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới

Năng động sáng tạo, dũng cảm đề xuất, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, các công nghệ mới. Hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp hàng đầu, các cơ quan chức năng để đảm bảo các công nghệ được áp dụng thành công và nhanh chóng trở thành phổ biến trong và ngoài nước

7. Chăm lo đời sống cán bộ nhân viên và thực hiện tốt công tác xã hội

Chăm lo đời sống nhân viên phải bắt đầu từ việc tạo đủ công ăn việc làm, giải quyết tốt các chế độ chính sách tiền lương, tiền thưởng, điều kiện ăn ở và những vấn đề đời sống khác